Om Sofiero Montessoriförskola

Vår verksamhet bygger på Montessoripedagogik med leken i fokus

Vi erbjuder en genomtänkt verksamhet som utgår från det enskilda barnets behov ur ett likabehandlingsperspektiv. På varje avdelning finns kunniga, medvetna och engagerade pedagoger som ständigt värnar om god kvalitet i verksamheten.

Montessoripedagogik

Lek och vardagsrutiner, tillsammans med montessoripedagogiken, är grunden för utveckling och lärande. Leken utvecklar barnens sociala förmåga, ett demokratiskt förhållningssätt, respekt och empati. En av förskolans viktigaste uppgifter är också att stödja barns språkutveckling för att förstå andra och kunna uttrycka sina tankar, erfarenheter, önskningar och idéer.

Mullegrupp för femåringar

Alla våra femåringar går i Mullegruppen. Här blir vår närmiljö vår lärmiljö tre dagar i veckan. Oftast går vi till stranden, skogen eller till en lekplats. Lunchen tillagar vi sedan över öppen eld på någon av våra stationära grillplatser. Genom Mullegruppen får barnen större möjligheter att uppleva med hela kroppen och med alla sina sinnen, samtidigt som de övar motorik, språk, matematik, teknik och naturvetenskap.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet är en viktig pusselbit i ett framgångsrikt samarbete"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Pyss och Ling läser och vilar på förskolan

Så arbetar vi

Yngrebarnsavdelning

Första tiden på förskolan kommer barnet att vistas på “lilla sidan”. Här har vi två avdelningar för våra yngre barn. Utifrån ålder organiserar vi dagen, utformar avdelningen och anpassar lekmaterial. Avdelningarna ligger bredvid varandra och samverkan sker i tvärgrupper och på vår gemensamma gård.

 

Äldrebarnsavdelning

Vår äldrebarnsavdelning består av två avdelningar där barnen vistas tills det är tid att gå vidare till skolans värld. Tre dagar i veckan har vi Mullegrupp för de äldsta barnen.

Vanliga frågor och svar

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom kommunens ramtider. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.