×
 

Vi arbetar ständigt med vår kvalitet

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Sedan 1998 finns en läroplan för förskolan. Den utgör basen för planering, utvärdering och utvecklingen av verksamheten.

För att vi ska kunna erbjuda barnen en likvärdig utbildning av hög kvalitet, behöver kvalitetsarbetet vara systematiskt och följa en bestämd plan med gemensamma avstämningspunkter. Pysslingen har sedan starten 1986 kontinuerligt utvecklat sitt kvalitetsarbete.

Det hjälper oss att se till att våra barn får en utbildning av hög kvalitet och därmed möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. 

Våra verktyg för att utveckla kvaliteten

Här kan du ta del av några av våra verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor.

Verksamhetsplan - vart ska vi och hur?

Verksamhetsplanen är varje förskolas riktning och plan för utveckling av verksamheten. I augusti varje år formuleras mål och aktiviteter utifrån en analys av förskolans utvecklingsområden. Målen följs upp och analyseras under hela året.

Kvalitetsrapport - hur blev det och varför?

I juni utvärderas hela verksamhetsårets arbete. Då gör varje förskola en analys av resultaten för att se om de mål och aktiviteter som varit fokus i verksamhetsplanen har nåtts, och om utveckling skett.  Ur analysen i kvalitetsrapporten skapas sedan en ny verksamhetsplan i augusti, med nya mål och aktiviteter samt en plan för löpande analyser.

PING - alla barn ska ha det alla barn har rätt till

PING (Pedagogisk InventeriNG) är vårt eget självvärderingsverktyg. Med verktygets hjälp kan pedagoger och arbetslag, bedöma undervisningens kvalitet, utifrån de kvaliteter som läroplanens mål beskriver. Syftet är att skapa de allra bästa förutsättningarna för varje barns omsorg, utveckling och lärande.

Så säkerställer vi att verksamheten uppfyller våra högt ställda krav

Interngranskning

I Pysslingen Förskolor genomförs interngranskning av samtliga förskolor. Det sker genom att utsedda granskare besöker förskolan för att göra en genomlysning av verksamhetens olika delar, utifrån de lagkrav som styr förskolans innehåll och organisation.

Tillsyn

Varje kommun där Pysslingen Förskolor finns, granskar vår verksamhet, genom återkommande tillsyner med uppföljning av våra förskolors undervisning och organisation. I tillsynen synliggörs och förs dialog om styrkor och utvecklingsområde. Åtgärder planeras där det behövs.

Kollegial bedömning

Varje år låter vi våra kunniga förskollärare följa upp undervisningen på förskolorna. Det sker genom att man under två dagar deltar i en annan förskolas verksamhet, för att titta närmare på hur aktiviteter och uppföljning av barnens möjligheter till lärande sker. Efter avslutat besök sker återkoppling av resultatet till förskolans ledning och pedagoger, som använder den spegling de fått, i vidare utveckling på förskolan.