×
 

Resultat i Kungshattens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat. Det visar att vårt arbete med trygghet har gjort skillnad. Under läsåret genomför vi systematiskt trygghetsvandringar tillsammans med barnen. Trygghetsvandring ger barnen möjlighet att få visa och berätta om platser på förskolan som kan upplevas otrygga. Med utgångspunkt från vad barnen visar och berättar ser pedagogerna över verksamheten och gör förändringar i strukturer och rutiner så att barnen ska känna sig tryggare i förskolans miljöer. 

Årets resultat visar att vi har ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. De är kopplade till vår utomhusmiljö, som behöver bli mer stimulerande och bjuda in till lek och lärande. Ledning och pedagoger kommer tillsammans att se över hur vi kan skapa fler inspirerande lekstationer som utmanar fantasi, samspel och lärande.  

Alla vårdnadshavare kommer genom möten med ledningen få information om årets enkätsvar och om förskolans utvecklingsområden.  

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling