×
 

dinosaurier av lera skapade av förskolebarn

Om Kungshatten

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk. Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande. Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas. Vår förskola ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande. Den ska aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter.

Lärande för hållbar utveckling

Arbete med hållbar utveckling i förskolan handlar för oss om ett förhållningssätt och en riktning som sträcker sig över alla läroplansområden. Vi vill ge barnen en positiv framtidstro och en känsla av att de har rätt att påverka och medverka i sina liv, nu och i framtiden. Det handlar om social och kulturell hållbarhet, ekologisk/miljömässig hållbarhet, men även ekonomisk hållbarhet. 

Vi vill att barnen hos oss ska utveckla en empati och förståelse för allt levande samt erfara samband mellan människan, natur och samhälle. 

Språkutveckling genom 100 språk   

Vi arbetar mycket med att stimulera barnens språkutveckling i svenska genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Vi lägger stor vikt vid de estetiska uttrycken. Rim och ramsor, sånger och musik förstärker barnens lust till språket och förståelse för språkets byggstenar. Genom lek och drama får barnen fördjupad förståelse av begrepp för olika känslor. I dans kan vi utforska ord som avstånd, riktning och tempo. Vi tolkar dikter och sagor genom målning, dans och musik. Vi lär oss att berätta och beskriva både verbalt och genom teckning, lera och digitala redskap som animering.

Barnen uppmuntras att rita och leka med bokstäver och skriftspråk. Genom att dela upp barnen i små grupper större delen av dagen skapar vi mer tid och lugn för berättande, lyssnande, reflektion och diskussion både mellan barnen och mellan barn och pedagoger. Vi har ett rikt bibliotek och arbetar med den mångspråkiga bilderbokstjänsten Polyglutt, en viktig resurs i vårt arbete med barns flerspråkighet.

Projektinriktat och utforskande arbetssätt

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnen får chans att fördjupa sig i ett utforskande. Projekten skapas utifrån barnens intressen och vad de vill undersöka tillsammans.

Pedagogisk dokumentation ligger till grund för lyssnandet, analys och reflektion. Verktygen kan vara videofilmer, bilder, anteckningar samt barnens alster, föremål och teckningar som dokumenterar själva processen. Genom att observera, dokumentera, tolka, diskutera och reflektera över det man ser och hör kan pedagogerna lättare se och förstå barnens olika tankar, föreställningar och lärprocesser. Reflektionerna leder till nya upptäckter och på så sätt är barnen med och påverkar sina lärprocesser.

Projekten formuleras övergripande och i utforskandet, i samspel med omgivningen och olika verktyg och material formas ett lärande tillsammans. 

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

pedagog hjälper barn sätta på stövel pysslingen förskola

"Hos oss på Kungshatten vill vi ha ett gott samarbete med dig som är vårdnadshavare."

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar