×
 

Resultat i Sanduddens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är både glada och stolta över den förändring som skett under året och det är glädjande att resultaten i årets enkät visar att vårt förändringsarbete gjort skillnad. Särskilt stolta är vi över pedagogernas bidrag till barnens inlärning och utveckling. Det är där vi vill vara extra starka!

Barnens inlärning sker allra bäst när de känner sig trygga och när miljön runt omkring dem är både stödjande och stimulerande och vi ser i resultaten att det hänger ihop och lyfter varandra.

På förskolan finns en gemensam nyfikenhet och öppenhet för dialog och förändring och ett stort utrymme för skratt och bus tillsammans med barnen.

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling