×
 

Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vårt mål är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan och hemmen. Vi alla som arbetar på Järven tar ansvar för att utveckla en tillitsfull relation till vårdnadshavarna. Genom att fortlöpande bjuda in till dialog kring barnets trivsel, utveckling och lärande skapar vi möjlighet till inflytande. Vi arbetar för att alla vårdnadshavare ska känna möjlighet till delaktighet i de pågående projekt barnen befinner sig i. Detta sker via den dagliga kontakten men också via utvecklingssamtal, föräldramöte samt samrådsmöte. De två sistnämnda möten sker tillsammans med både med pedagoger och ledningsteam.

Mötet

Mötet är kärnan hos oss och vårt viktigaste verktyg i att lyckas med vårt uppdrag. De dagliga samtalen vid lämning och hämtning är av stor betydelse för oss. De får ta tid och är en del av målet att skapa bra samverkan mellan hemmet och förskolan. Vi strävar efter att ha professionella personliga möten varje dag.

Föräldramöte

Minst en gång per termin bjuder vi in till föräldramöte då alla vårdnadshavare är varmt välkomna. På hösten brukar vi informera om vår verksamhet och kommande verksamhetsår. På våren bjuder vi oftast in till någon form av projektvisning av det gångna året. Tillsammans med barnen finns då möjlighet att ta del av vad vi arbetat med på respektive avdelning och möta andra barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Samråd

På förskolan har vi ett öppet samråd där alla vårdnadshavare är hjärtligt välkomna att delta. Här har vårdnadshavare och personal möjligheter att ta upp frågor rörande verksamheten. Vid större organisationsförändringar brukar vi bjuda in till ett samråd för att möta allas tankar och funderingar.

Vår kommunikation

Mitt Pysslingen är ett digitalt verktyg och kommunikationsplattform som vi använder oss av för målsättning, planering, kommunikation mellan pedagog-barn-vårdnadshavare, dokumentation och kvalitet.

Vi använder Mitt Pysslingen för att varje vecka informera om vad som händer i den pågående pedagogiska verksamheten på avdelningen och om kommande aktiviteter. 

Vi synliggör barnets individuella lärande och utveckling regelbundet, både i de dagliga mötena, med hjälp av pedagogisk dokumentation på avdelningen/förskolan samt genom digitala loggar i Mitt Pysslingen som vårdnadshavarna direkt kan ta del av. 

Ledningsteamet skickar varje månad ut information kring förskolans övergripande mål och organisation. 

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per år, samt ett uppföljningssamtal efter inskolningen och ett avslutningssamtal i samband med att barnen börjar i skolan. I utvecklingssamtalet är det barnets trivsel, utveckling och lärande som står i fokus. Med hjälp av Mitt Pysslingen kopplas pedagog, vårdnadshavare och barnet ihop, innan samtalet. Utöver utvecklingssamtalen bokar vi in samtal vid behov och önskemål.

Besök

Vårdnadshavare är alltid varmt välkomna till förskolan, dels för att uppleva sitt eget barn i gruppen och dels för att på olika sätt vara delaktig i verksamheten eller behjälplig vid exempelvis utflykter. Tillsammans bokar vi en dag som passar.

Enkäter

Två gånger per år får vårdnadshavare svara på enkäter om förskolan och dess verksamhet. En enkät från Nacka kommun och en från Pysslingen Förskolor. Resultatet från enkäterna är någonting som vi analyserar och arbetar med under hela verksamhetsåret för att ständigt sträva mot utveckling och hög kvalitet på förskolan.