×
 

Resultat i Vårängens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är stolta över årets resultat som visar att vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga på förskolan. Ett utvecklingsområde är våra lärmiljöer inom- och utomhus där vi kommer att utveckla mötesplatser som erbjuder barnen stimulans, lek och lärande.

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling