×
 

Resultat i Skogsgläntans vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat som visar att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs och är trygga hos oss. I analysen ser vi att vårt arbete med att utveckla kommunikationen kring barnens utveckling har gjort skillnad.

Även vårt arbete med att förtydliga och beskriva vår undervisning och barnens utveckling och lärande har gett positiva resultat. Framåt ska vi fortsätta att utveckla våra lärmiljöer både inne och utomhus.

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling