×
 

Resultat i Sjöstadens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

I år har vi återigen fått höga resultat på vårdnadshavarundersökningen, vilket glädjer oss. Vårt arbetssätt och den riktning vi har tagit det här året har gett resultat. Vårdnadshavarna upplever fortsatt trygghet och nöjdhet. 

Det gemensamma bokprojekt vi har anammat som arbetssätt på Järven, har fortsatt att skapa grund för samsyn, samverkan och lett till många olika möten mellan barn, barn och vuxna och mellan vuxna. Projektet har fått barn och pedagoger att inspireras av varandra och ständigt komma ett steg vidare i utvecklingen, men också fått barnen att ta med sig delar av projektet hem för att utforska, upptäcka och lära tillsammans med sina nära och kära. 

Dessutom har vår samverkan i ifous-programmet Hållbar förskola varit givande för vårt arbetssätt och för arbetet med förskolans inriktning Hållbar undervisning och för vår projektbok. Målet med projektet och arbetet med hållbar förskola har varit att barnen ska få känslan av att själva kunna vara med och förändra världen till att bli mer hållbar. Boken har varit en grund för kunskapssökande som har lett till nya, oupptäckta vägar och samtal, där fantasin har fått flöda fritt och som har gett oss alla på förskolan nya tankeställare. I kunskapsutbyten mellan barnen och avdelningarna har barnen gång på gång visat oss att vi kan göra stora förändringar i det lilla.

Vi fortsätter att arbeta med att utveckla vår utemiljö, som vi önskar få ett ännu högre resultat på. Vi kommer att göra vårdnadshavarna delaktiga i analys och utvecklingen av vår förskola under samråd.

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling