×
 

Resultat i Riddarborgens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är stolta över årets resultat som visar att vårdnadshavarna upplever att barnen är trygga på förskolan samt att pedagogerna bidrar till barnens inlärning och utveckling.

De utvecklingsområden vi har är våra lärmiljöer utomhus där vi behöver utveckla stationer som stimulerar barnen till lek och lärande. Vi behöver också vidareutveckla den dagliga informationen till vårdnadshavare om vad deras barn har tagit del av under sin dag på förskolan.

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling