×
 

Resultat i Nytorgets vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är glada över årets resultat, där vårdnadshavarna i mycket hög grad svarat att deras barn känner sig tryggt på förskolan, liksom att barnet får återhämtning och vila i förskolan. 

Vi ser att vi behöver arbeta med att utveckla undervisningen utomhus med mer varierande material och stimulerande aktiviteter.

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling