×
 

Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Att samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare fungerar bra är viktigt för barnet och som vårdnadshavare har du möjlighet att få information, delaktighet och inflytande genom nedan nämnda planerade forum. Genom en god och regelbunden kommunikation kan du vara med och påverka ditt barns utveckling och lärande på förskolan.

Hos oss är det viktigt att skapa relation till barnens familjer då vi ser att det har betydelse för barnets och barngruppens lärande. Vi uppmuntrar familjens delaktighet i verksamheten och ser gärna att barnets närstående vuxna är med under en dag på förskolan.

Det dagliga mötet

Varje dag säkerställer arbetslaget att barnens lärande och lek dokumenteras i dagrapporter och du som närstående vuxen får en muntlig rapport om vad barnet har varit med om under dagen. Vad har barnet tyckt om? Vad har fångat barnets intresse? Vilka förmågor har utmanats idag? Vad händer i det sociala samspelet? Tillsammans med barnet berättar pedagogen för er. Sedan kan ni samtala vidare kring barnets upplevelser på vägen hem.

Pedagogisk dokumentation

Arbetslaget har metoder för att observera och dokumentera de läroprocesser som sker i barngruppen. för att kunna kommunicera det både till barn, närstående vuxna och förskolans pedagoger. Vi gör föräldrarna delaktiga i barnens projekt, då vi ser att det ger kraft åt barnens processer och undersökande på förskolan. Vi hänger upp pedagogiska dokumentationer med bilder och text på avdelningarna. Då blir barnen delaktiga i sina egna processer och får en möjlighet att påverka planeringen av verksamheten.

Utvecklingssamtal

Vid utvecklingssamtal ges vårdnadshavarna möjlighet att reflektera över sina barns förmågor på förskolan och uttrycka sina upplevelser av förskolans utbildning och hur vi utmanar deras barn till nya erfarenheter. 

Föräldramöten

På våra föräldramöten gör vi bland annat vårdnadshavarna delaktiga i förskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Detta kan exempelvis ske genom diskussionsgrupper eller kartläggning i miljöerna. Vi använder också föräldramötet för att ge föräldrarna en inblick i de projekt barnen är inne. 

Årlig kundundersökning

Varje år får du som vårdnadshavare svara på enkäter om förskolan och vår verksamhet. Det här är ett viktigt verktyg för vårt systematiska kvalitetsarbete och utveckling framåt. Resultatet av enkäten presenteras på vårens föräldramöte.