×
 

Resultat i Mälarhöjdsparkens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar att vi har gjort en tillbakagång inom flera områden, vilket vi ser mycket allvarligt på. Vi har redan påbörjat vårt förändringsarbete, där de viktigaste aktiviteterna är:

  • insatser för effektivare kommunikation och samverkan med vårdnadshavare.
  • att utveckla arbetet med vår utemiljö genom olika stationer för att miljön ska bli mer stimulerande för barnen.
  • forma en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas.

Alla våra vårdnadshavare kommer under våren att få vara delaktiga i uppföljningen av vårt resultat via föräldramöten samt genom samtal och dialog. Vårdnadshavarnas synpunkter är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Utifrån förra årets resultat har vi arbetat med att utveckla verksamheten på olika sätt. Vi har bland annat arbetat aktivt med att förbättra kommunikationen med våra vårdnadshavare samt med mottagandet på förskolan. Vi har även utvecklat gården genom att skapa stationer för utforskande och undervisning.

Utvecklingsarbete framåt

Vi ser att vi behöver fortsätta att arbeta med vår kommunikation och med att vidareutveckla förskolans utemiljö än mer. Vi behöver också bli bättre på att synliggöra vår verksamhet och undervisning för våra vårdnadshavare.

Vi tror att förskolans nya inriktning mot "utomhuspedagogik och rörelse/hälsa" för barnen kommer att utveckla vår verksamhet för att säkerställa att vi framåt håller en hög kvalitet.  

Hela förskolan kommer att arbeta aktivt mot samma mål och ge barnen möjlighet till kunskap om vikten av rörelse och välmående. 

Nöjd kund

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling