×

Om Mälarhöjdsparken

Reggio Emilia-inspirerad verksamhet

Vi ser avdelningen som en verkstad där det erbjuds olika stationer för lärande och lek. Den pedagogiska miljön bidrar till barnens utveckling och har arbetats fram med ett tydligt syfte som grund. Den ska vara tydlig och inspirerande för barnen. En levande och utmanande ateljé är en viktig del i vår verksamhet. Som en del av 100-språkligheten arbetar vi med introduktioner av olika kreativa tekniker så som lera och måleri. Barnen får möjlighet att träna sig i och utveckla sitt hantverk i olika tekniker.

Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande. Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas. Vår förskola ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande, den ska aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter.

Mindre grupper

Barnen delas in i mindre grupper med olika aktiviteter som utmanar barnen i deras utveckling och lärande. Det sociala samspelet är en viktig del i verksamheten. Grupperna har aktiviteter både utomhus och inomhus. Det relationella lärandet är en grundpelare i vår kunskapssyn. Barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang.

Projektinriktat arbetssätt

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Vid hämtning får du en muntlig rapport om vad barnet har varit med om under dagen. 

Observation, analys och reflektion

En viktig faktor i vårt arbete är det kollegiala utbytet. Vi har en struktur för att regelbundet träffas och reflektera kring verksamheten och barnens lärprocesser. Vi tar hjälp av relevant forskning samt utbildningar för att hela tiden reflektera kring begreppen kunskap och lärande. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

Pedagog på förskola äter med barnen

“Vi gör föräldrarna delaktiga i barnens projekt, då vi ser att det ger kraft åt barnens processer och undersökande på förskolan.”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Pyss och Ling läser och vilar på förskolan

Så arbetar vi

Vi erbjuder barnen en mångfald av material och verktyg som finns tillgängliga i barnens nivå och förändrar miljön efter när lärandet förändras. Vi skapar tillfällen för barnen att förundras över, att få uppleva, utforska och experimentera.

Läs mer om hur vi arbetar

Vanliga frågor och svar

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom kommunens ramtider. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.