×
 

Om Mälarhöjdsparken

Reggio Emilia-inspirerad verksamhet

Vi ser avdelningen som en verkstad där det erbjuds olika stationer för lärande och lek. Den pedagogiska miljön bidrar till barnens utveckling och har arbetats fram med ett tydligt syfte som grund. Den ska vara tydlig och inspirerande för barnen. En levande och utmanande ateljé är en viktig del i vår verksamhet. Som en del av 100-språkligheten arbetar vi med introduktioner av olika kreativa tekniker så som lera och måleri. Barnen får möjlighet att träna sig i och utveckla sitt hantverk i olika tekniker.

Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande. Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas. Vår förskola ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande, den ska aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter.

Mindre grupper

Barnen delas in i mindre grupper med olika aktiviteter som utmanar barnen i deras utveckling och lärande. Det sociala samspelet är en viktig del i verksamheten. Grupperna har aktiviteter både utomhus och inomhus. Det relationella lärandet är en grundpelare i vår kunskapssyn. Barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang.

Projektinriktat arbetssätt

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen. Vid hämtning får du en muntlig rapport om vad barnet har varit med om under dagen. 

Observation, analys och reflektion

En viktig faktor i vårt arbete är det kollegiala utbytet. Vi har en struktur för att regelbundet träffas och reflektera kring verksamheten och barnens lärprocesser. Vi tar hjälp av relevant forskning samt utbildningar för att hela tiden reflektera kring begreppen kunskap och lärande. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

“Vi gör föräldrarna delaktiga i barnens projekt, då vi ser att det ger kraft åt barnens processer och undersökande på förskolan.”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar