Om Lärkträdet

I Lärkträdets verksamhet sker lärande och omsorg i alla situationer under dagen, vi har både planerade pedagogiska aktiviteter och fri lek varje dag. Respekt, inflytande och trygghet är våra ledord. Vår dagliga verksamhet ska genomsyras av nyfikenhet och upptäckarglädje.

På Lärkträdets förskola arbetar vi projektinriktat. Projektets inriktning väljs utifrån våra utvecklingsområden samt efter barnens intressen och behov. Genom projektet kommer vi in på alla olika målområden i förskolans läroplan. Pedagogernas roll är att vara närvarande i barnens lek och utforskande. De ska utmana barnen på en lagom nivå och vara medforskande, men också stöttande och omsorgsfulla.

Barns inflytande

Vi är noga med att ge barnen stort inflytande över vår verksamhet. Detta gör vi exempelvis genom att reflektera tillsammans med barnen om hur vi ska gå vidare i våra projekt. Det kan också innebära att barnen får vara delaktiga i att utforma förskolans lärmiljöer, att vi har barnråd och naturligtvis genom att aktivt erbjuda barnen olika valmöjligheter under dagen.

På Lärkträdet erbjuder vi barnen inspirerande och tillgängliga lärmiljöer som präglas av tydliggörande pedagogik för att hjälpa barnen i deras självständighetsutveckling. 

Vi värnar mycket om våra olika kulturer.

Pedagog på förskola äter med barnen

“Den dagliga kontakten med dig som vårdnadshavare ser vi som mycket viktig”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Pyss och Ling läser och vilar på förskolan

Så arbetar vi

Lärkträdet består av fyra åldersintegrerade avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. För att möta varje barns behov och intressen delar vi upp oss i mindre grupper under dagen. Vi arbetar projektinriktat och målstyrt mot alla delar i läroplanen utifrån barnens behov och intressen.

Vi lägger stor vikt vid förskolans lärmiljöer och att samtliga lärmiljöer på våra avdelningar är tillgängliga för alla våra barn. Miljöerna ska vara stimulerande och omsorgsfulla och ge möjlighet till progression.

Varje vecka träffas förskolans femåringar i tvärgrupper för att träna språk och matematik. Grupperna övar också mycket på sina sociala förmågor så att de är väl rustade när de sedan börjar i förskoleklass.

Vanliga frågor och svar

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom kommunens ramtider. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.