×
 

Så värnar vi om barnens integritet på Kungshatten

För oss i Pysslingen Förskolor är det viktigt att alla barns integritet skyddas och stärks, både i förskolan och på alla andra platser där barn vistas. I alla våra förskolor ska miljön vara trygg och helt fri från våld, hot, övergrepp och kränkningar.Här nedan kan du läsa om hur vi i Pysslingen Förskolor genom styrdokument, riktlinjer, kvalitetssystem och organisation arbetar systematiskt för att varje barn ska uppleva trygghet hos oss och känna tillit sin egen förmåga att sätta gränser – nu och genom hela livet.

Vi har en tydlig gemensam värdegrund

Förskolans läroplan ligger till grund för Pysslingen Förskolors gemensamma värdegrundsarbete. Redan i inledningen till läroplanen står det: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen”.

Vi pratar med barnen om integritet och gränssättning

Pedagogerna i förskolan är skyldiga att följa läroplanen. I alla våra förskoleområden finns en kvalitetschef som på ett konkret sätt stöttar och handleder dem i detta uppdrag, bland annat när det gäller hur de kan arbeta och prata med barnen kring integritet, sexualitet och gränssättning i den dagliga verksamheten på förskolan. Varje förskola har även sin egen planering för hur det främjande arbetet ser ut. Prata gärna med rektorn på ditt barns förskola för att ta del av den planeringen.

Vi har en plan för hur vi ska arbeta förebyggande

Alla våra förskolor har en tydlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen tas fram på nytt varje år av förskolans medarbetare tillsammans. Här finns en främjande och en förebyggande del som är konkreta och förankrade hos alla medarbetare. Planen är en handlingsplan och ett stöd för att utforma och justera verksamheten så att den är trygg för alla barn.

Trygghetsvandring

I Pysslingen Förskolor har vi dessutom flera kvalitetsverktyg som ska hjälpa våra förskolor att hitta sina risk- och utvecklingsområden. När vi kartlägger dem använder vi bland annat trygghetsvandringar.

Vi utbildar och handleder alla våra medarbetare

Pysslingen Förskolor har ett väl uppbyggt arbete för stöd och kompetensutveckling. Här tar vi hand om både pedagogernas individuella utveckling och hela förskolans gemensamma behov. Varje månad erbjuder vi utbildningar till alla våra pedagoger. Innehållet är då tydligt riktat, till exempel kan det handla om barns inflytande. Här får pedagogerna möjlighet att med hjälp av en pedagogisk kartläggning se över hur utformningen av de sociala, fysiska och organisatoriska miljöerna kan utvecklas utifrån barnens upplevelser, behov och rättigheter. Dessutom får alla enskilda medarbetare eller arbetslag konkret stöttning i att bygga trygga miljöer för barn.

Alla som arbetar hos oss har visat registerutdrag

Hos oss är det rutin att alla som arbetar, om så bara en dag, måste visa upp ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Om man inte kan visa upp ett registerutdrag utan anmärkningar får man inte arbeta i någon av våra förskolor. Kravet på att visa registerutdrag är reglerat i Skollagen 2010:800 (1 kap. 31 §).

Vi följer lagen om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet – och anmäler alltid när vi misstänker brott

I samband med anställning får alla våra medarbetare skriva under ett avtal där de intygar att de ska följa lagen om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Vid misstanke om brott anmäler vi alltid till socialtjänsten. Alla medarbetare får även ta del av åtta goda råd för hur de ska hantera tystnadsplikten i olika situationer.

Alla våra anställda får en tydlig introduktion i förskolans rutiner

Alla som arbetar hos oss, såväl ordinarie pedagoger som vikarier, får en introduktion där vi informerar om både Pysslingens gemensamma värdegrund och förskolans dagliga rutiner för barnsäkerhet och hygien, till exempel hur rutinerna för öppning, stängning, toalettbesök och blöjbyte ser ut.

Vi publicerar bara bilder på barn efter vårdnadshavarnas samtycke

Vi använder digitala dokumentations- och kommunikationsverktyg, bland annat Mitt Pysslingen, Instagram och Facebook, för att kommunicera med vårdnadshavare och andra intressenter. Innan vi publicerar bilder på barn behöver vi alltid vårdnadshavarnas samtycke. Oavsett samtycke gör vi medvetna val när vi publicerar bilder på webben och i sociala medier där man ser barnens ansikten.

Några av de lagar och förordningar som förskolan omfattas av:

Förskolans läroplan (Lpfö 18, reviderad 2018)