×
 

Resultat i Katrinebergs vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Katrineberg har under året gjort en utvecklingsresa där resultaten glädjande nog har gått upp. Vi har tillsammans jobbat hårt för att utveckla verksamheten, för att nå en utveckling som är stabil och hållbar tar det tid. Framåt kommer vi att fortsätta fokusera på vår inriktning med Friluftsfrämjandet och utomhusaktiviteter. Vi arbetar aktivt med friluftsfrämjande aktiviteter för att öka barnens tillgång till stimulerande lärmiljöer. 

Alla vårdnadshavare kommer via föräldraråd och vårdnadshavarmöten att hållas informerade om det systematiska kvalitetsarbetet.

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling