×
 

Resultat i Isälvens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar att inomhusmiljön på förskolan stimulerar till lek och lärande. Alla pedagoger har exempelvis haft fortbildning inom drama och teater, och ateljeristan som är anställd inom området, möter pedagogerna kontinuerligt för att fortbilda dem inom arbete med barnens miljö.  

Årets resultat visar att vi har ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. De är kopplade till vår utomhusmiljö, som behöver bli mer stimulerande och bjuda in till lek och lärande. Ledning och pedagoger kommer tillsammans att se över hur vi kan skapa fler inspirerande lekstationer som utmanar fantasi, samspel och lärande.  

Alla vårdnadshavare kommer via föräldrarådet och genom möte med ledningen få information om årets enkätsvar och om  förskolans utvecklingsområden.

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling