×
 

Resultat i Hattstugans vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets enkät visar goda resultat när det gäller vårdnadshavares nöjdhet med Hattstugans förskola som helhet men också stor nöjdhet med den verksamhet som erbjuds varje dag på förskolan. Vi är också glada att så många som 97% av de vårdnadshavare som har barn på förskolan upplever att deras barn känner sig trygga hos oss.  

Svaren från årets enkät ger oss också möjlighet att få syn på det som framåt blir våra utvecklingsområden för förskolan och verksamheten. Vi kommer arbeta vidare med att förbättra vårdnadshavarnas upplevelse av hämtning på förskolan, liksom med den återkoppling de får från pedagoger om sitt barns dag på förskolan. Fokus kommer också läggas på att utveckla förskolans utemiljö och uteverksamhet för att erbjuda barnen en mer attraktiv och stimulerande miljö som inbjuder till ökad fysisk aktivitet. 

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.