×

Om Hattstugan

I Hattstugans verksamhet sker lärande och omsorg i alla situationer under dagen, vi har både planerade pedagogiska aktiviteter och fri lek varje dag. Lek, utforskande och glädje genomsyrar hela vår verksamhet.

Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet

Det första levnadsåren utvecklas barnens motorik och språk väldigt mycket. På förskolan uppmuntrar och stöttar vi denna utveckling på olika sätt. Våra samlingar är väldigt viktiga, här möts vi och har roligt tillsammans, vi sjunger, ramsar, leker, rör oss och kommunicerar med varandra på olika sätt.

Vi kommunicerar mycket med barnen under hela dagen och är observanta när de vill berätta eller visa något med hjälp av sitt eget språk, som kan vara gester, mimik, kroppsspråk, skapande med mera. Vi erbjuder barnen många uttrycksformer som rörelse, sång- musik, dans, drama, lek och bild. Där tar vi tillvara på barnens olika kulturer i val av sånger, böcker och skapande.

Förskolans vardag består av många rutinsituationer, framför allt för våra yngsta barn. Rutiner ger trygghet och barnen lär sig mycket i dessa situationer. Vid exempelvis matsituationer, påklädning, blöjbyte och lek får vi in mycket lärande genom att prata med barnen och därigenom ge barnen nya begrepp. Vi utmanar och stöttar barnen i deras självständighetsutveckling.  

Leken är grunden till allt

Som pedagoger tänker vi alltid på vårt förhållningsätt som förebilder och hur vi kan vara närvarande pedagoger som som utmanar och stöttar barnen utifrån deras individuella behov, för att forma kompetenta individer. Leken är grunden till allt och här skapar vi tillsammans med barnen lekvärldar där vi lever oss in i fantasin och provar på att vara någon annan.

Vår lärmiljö är viktig, den ska vara stimulerande, omsorgsfull, tillgänglig, tydlig och begriplig för barnen, spegla deras intressen och inbjuda till lek och samspel. I miljön har vi även bildstöd tillgängligt för att förtydliga dagen för barnet, och för att göra övergångarna mellan aktiviteter lättare.

På Hattstugan arbetar vi projektinriktat. Projektets inriktning väljs utifrån våra utvecklingsområden och barnens intressen och behov. Genom projektet kommer vi in på alla olika målområden i förskolans läroplan. Pedagogernas roll är att vara närvarande i barnens lek och utforskande, de ska vara utmanande och medforskande men också stöttande och omsorgsfulla. 

Vi flyttar gärna ut vår undervisning till något av de grönområden som finns i förskolans närmiljö.

pedagog hjälper barn sätta på stövel pysslingen förskola

“Den dagliga kontakten med dig som vårdnadshavare ser vi som mycket viktig”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Pyss och Ling läser och vilar på förskolan

Så arbetar vi

Hattstugan består av tre avdelningar, en för yngre barn och två för äldre barn.

Det år barnet fyller fem år erbjuder vi förberedande verksamhet inför den spännande skolstart som väntar. Här strävar vi efter att ge barnen en bra grund att stå på när det gäller språklig och matematisk medvetenhet. Parallellt med detta övar vi mycket på våra sociala förmågor så att barnen är väl rustade när de sedan börjar i förskoleklass.

Läs mer om hur vi arbetar

Vanliga frågor och svar

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom kommunens ramtider. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.