×
 

Resultat i Hagtornsgården vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat. Det visar att vårt fortsatta arbete med att öka våra vårdnadshavares medvetenhet kring hur vi arbetar med digitalisering tillsammans med barnen har gjort skillnad. Vi ser också att vår kommunikation

Årets resultat visar att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs hos oss. Vi ser att vårt fortsatt arbete med att öka vårdnadshavarnas delaktighet i verksamheten har gjort skillnad. 

Framåt tar vi med oss vårt fortsatta arbete med utemiljön där vi skapat en utemiljögrupp samt att barnen är delaktiga i utformandet av sin lärmiljö både inomhus och utomhus.

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling