×
 

Resultat i Gläntans vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är stolta över årets resultat som visar att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs hos oss. Vi ser ett högt resultat i vårt mål med barns inflytande och delaktighet men fortsätter att arbeta aktivt med detta även framåt, liksom med att förbättra samarbetet mellan förskola och hem.

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan.

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling