×
 

Om Bikupan

Vår inspirationskälla är den italienska staden Reggio Emilias kommunala förskolor och dess grundfilosofi som bygger på en gemensam framtid, med hållbar utveckling på alla plan. Detta är inte en pedagogik utan ett förhållningssätt. Alltså ett sätt att förhålla sig till kunskap och lärande, en inställning till livet.

Reggio Emilias pedagogiska filosofi erbjuder inga pedagogiska verktyg som man kan kopiera eller låna och använda rakt av. Istället handlar det om djupare värden, vilkas kännetecken bland annat av att:

  • barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser
  • barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett utforskande förhållningssätt 
  • barn måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin omgivning
  • barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, de hundra språken, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen

Vår barn- och kunskapssyn

Vår gemensamma barn- och kunskapssyn är grunden för vårt arbetet på Bikupan. Vi bygger verksamheten utifrån våra valda värden.

Vår barnsyn bygger på bilden av ett barn som besitter stora potentialer och oändliga möjligheter att lära och utvecklas om de ges de rätta förutsättningarna och möjligheterna. 

Vår kunskapssyn grundar sig på att vi ser på kunskap som något oändligt som aldrig slut och aldrig blir färdigt. Vi ser inte på kunskap som en personlig händelse utan att den alltid skapas i ett socialt sammanhang. ”Jag är allt det jag mött.” ”Jag förändrar iden om mig själv i mötet med andra.” (citat från pedagogista i Reggio Emilia).

Våra gemensamma värden

Välkomnandet – handlar om att skapa möten där alla får möjlighet att se varandra. Dialogen har stor betydelse i välkomnandets filosofi.  

Olikhet – Vi vill skapa en kultur med plats för mångfald där olika egenskaper, tankar och sätt att vara är välkomna. När dessa tankar och sätt får mötas och konfronteras med varandra sker ett lärande där allas olikhet berikar det som sker och vi får möjlighet att utvidga vår egen tanke och idé om världen. 

Delaktighet –  Att vara delaktig är starkare än att ha inflytande och delaktighet kan se ut på många olika sätt, men är starkt kopplad till demokrati och olikhet. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan vi bli förstådda på fler sätt vilket gynnar möjligheten till delaktighet.

Hållbarhet - Hållbara relationer, hållbart lärande, hållbara material... hållbarhet är något vi alltid bär och alltid måste bära med oss som ett värde. Vad behöver jorden? Vår planet? Vad kan ekologiskt tänkande vara? Vad berör? Det som berör blir intressant! Det måste inge hopp! 

Den pedagogiska miljöns betydelse

Med utgångspunkt från från våra reflektioner kring vad som fascinerar och lockar barnen till undersökande, skapas miljöer som väcker allas nyfikenhet och som inbjuder till möten mellan stora och små, pojkar och flickor. I dessa miljöer skapas kreativa barn som får möjlighet att dela med sig av sina kompetenser till andra. Barnen får en tilltro till sin egen förmåga samt att de är viktiga för varandra. Våra miljöer möjliggör att det lekfulla utforskandet kan fortsätta alla stunder på dagen.

Vår utemiljö

Även här ska barnen mötas av utmaningar som väcker lust till kreativ lek. Förskolans gård har en mångfald av material som går att utforska; rör, slangar, tegelstenar, trattar, brädor, snören och annat. Det material som finns inomhus går oftast också att använda utomhus. Gården ger stora möjligheter till rörelse. Barnen kan krypa, klättra, springa, cykla och utforska gården med hela sin kropp.

Mer information

Reggio Emilia-inspirationen i Sverige – Bikupan är en del i ett nätverk bestående av förskolor och skolor runt om i Sverige som inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Om du vill veta mer om Reggio Emilia, besök www.reggioemilia.se

Pedagog på förskola äter med barnen

“Familjernas kompetenser berikar förskolan”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar