Positivt utredningsförslag om förskola och språkutveckling

porträttbild av Veronica Rörsgård, segmentschef Pysslingen Förskolor
Vi ser positivt på flera av förslagen om förskola och språkutveckling som nyligen överlämnats till regeringen. Det handlar om att stärka förskolans uppdrag och förtydliga hur viktig förskolan är för barns långsiktiga utveckling, bland annat när det gäller svenska språket och därmed även integrationen.

Tidigare i veckan tog regeringen emot utredningen Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska. Regeringens särskilda utredare Lotta Edholm har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn.

- Vi är positiva till utredningens förslag eftersom det i grund och botten handlar om att stärka hela förskolans uppdrag, säger Veronica Rörsgård chef för Pysslingen förskolor.

Förskolan viktig grund för barns utveckling

Omkring 25 procent av alla barn i förskoleålder är antingen själva födda utomlands eller så är båda deras föräldrar födda utomlands. Det ställer naturligtvis stora krav på förskolan för att ge dessa barn de allra bästa förutsättningarna inför livet och skolstarten, konstaterar utredare Lotta Edholm.

I Sverige går cirka 22 000 3-5-åringar inte i förskolan. En stor del av dessa har utländsk bakgrund och det finns dessutom ett direkt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och deras barns deltagande i förskolan. I utredningen föreslås att kommunerna ska bli skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet riktad till föräldrar som inte vill ha sina barn i förskolan, med målet att öka antalet 3–4-åringar som går i förskolan. Här handlar det bland annat om att arbeta med ökad förståelse för förskolans fördelar för barnen på lång sikt.

- Vi stödjer utredningens förslag. Vi anser att barn helst ska starta på förskolan före fem års ålder för att få bästa möjliga förutsättningar för sin fortsatta skolgång. Här är en viktig poäng att förskolan är bra generellt för barns välmående och lärande, både på kort och lång sikt, säger Veronica Rörsgård.

Språket grundläggs redan på förskolan

Det är viktigt att alla förskolor har ett utvecklat sätt att arbeta med språkutveckling och kan ge rätt förutsättningar till barn som inte har svenska som modersmål. Språkförskolor är bra, anser Pysslingen Förskolor, men detta arbete måste även ske i övriga förskolor.

- Forskning visar på positiva effekter för barn som går i förskola ur flera perspektiv, bland annat språkutvecklingen, vilket gör det viktigt att så många barn som möjligt får ta delta i förskoleverksamheten. Här hoppas vi att vårdnadshavare som får förståelse för hur förskolor i Sverige fungerar och varför de ska välja att sätta sina barn i förskolan. Det handlar om att ge barnen en grund för livslångt lärande, något alla barn ska få möjlighet till, säger Veronica Rörsgård.

Fakta

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Kommunerna ska bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan. Den uppsökande verksamheten ska omfatta barn som inte är inskrivna i förskolan men som har rätt till allmän förskola.
  • Direktinskrivning av barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. Direktinskrivning innebär att kommunerna, utan att vårdnadshavarna har ansökt om det, ska erbjuda barn plats vid en förskola inför höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 år.
  • Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. Förslaget innebär att skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras i förskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år.