Spännande lärdomar kring hållbar utveckling inom förskolan

Många nya idéer kring hur man kan jobba med hållbar utveckling, fler barn som tar egna initiativ och en höjd medvetenhet bland pedagoger. Det är de första resultaten efter ett halvår med fokus på just hållbarhet i förskolan.
pedagog och barn luktar på odlingar

- Vi är väldigt glada över att se hur snabbt olika resultat växer fram enbart genom att hållbarhet i förskolan får större utrymme, säger Sara Lindberg, kvalitetschef inom Pysslingen Förskolor.

I augusti förra året startade forskningsinstitutet Ifous programmet “Hållbar förskola”, ett treårigt program med målet att landa i långsiktiga och forskningsbaserade arbetssätt inom hållbar utveckling i förskolan. Pysslingen Förskolor deltar i programmet tillsammans med ytterligare åtta huvudmän. 

- Att delta i forskningssamarbetet gör att vi kan ligga i framkant med hur vi kan arbeta med hållbarhetsfrågor i praktiken och även bidra till ny kunskap på området, säger Jeanette Karlsson, skolchef inom Pysslingen Förskolor. 

Programmet tar sin utgångspunkt i förskolans läroplan som tydligt pekar på att utbildningen inom förskolan ska lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling, såväl miljömässig som ekonomisk och social. Det betyder att barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskap om hur miljön kan värnas inför framtiden och hur rättvisa och fredliga samhällen ser ut och möjliggörs.

Att bli konkret och att utvärdera sig själva

Att visa konkreta exempel på hur man kan arbeta med hållbar utveckling i förskolan och vilka effekter det kan medföra på lång sikt är ett viktigt mål med programmet. Det faktiska arbetet görs i så kallade utvecklingsgrupper som konkretiserar och lyfter fram goda exempel, samtidigt som förskolorna också utvärderar sig själva och sitt arbetssätt genom att pröva och använda OMEP:s skala för hållbarhet (OMEP, 2020). Skalan är ett verktyg för att få syn på kvaliteten på utbildningen i förskolan, särskilt i förhållande till hållbarhet.

-Vi letar efter vilken kunskap vi behöver börja bygga redan i förskolan för att åstadkomma ett långsiktigt, hållbart samhälle och hur det kan göras på konkret sätt, säger Jeanette Karlsson. 

-Användningen av OMEP:s skala blir en hjälp för att bygga en gemensam förståelse för en kultur kring hållbarhet samtidigt som vi kan identifiera områden där vi behöver göra insatser, säger Jeanette Karlsson.

Att låta hållbarhetsperspektivet genomsyra verksamheten

Pysslingen Järven i Nacka utanför Stockholm är en av förskolorna som deltar i programmet. Järven har hållbar utbildning som sin profil.

-Vi har valt ett gemensamt tematiskt arbetssätt över hela förskolan med en bok som utgångspunkt för att vi ser att det skapar helt andra möjligheter för barnen och ger ett långsiktigt perspektiv på lärandet i sig. Det ges tid att utforska och fördjupa sig i de olika ämnena över tid, säger Elise Sillevis Smitt, rektor inom Pysslingen Förskolor.

Arbetssättet ger pedagogerna ett brett utbud av metoder som de kan använda och anpassa utifrån barnens olika intressen, förutsättningar och behov. Det lägger grunden för att hållbarhetsperspektivet ska kunna genomsyra hela verksamheten.

Barnen i ett samhällsperspektiv

Att ta ansvar för den sociala hållbarheten är en del av förskolans uppdrag. Genom att se barnen ur ett samhällsperspektiv låter man barnens intresse och nyfikenhet styra processen.

-Vi har för tredje året i rad valt att utgå från en bok, i år “Ottos ulliga tröja”. Boken ger oss en gemensam plattform, förenklar och stärker mötet eller skapar förutsättningar för fler möten mellan avdelningarna och skapar en bred gemenskap mellan barn och pedagoger på hela förskolan, säger Elise Sillevis Smitt.

-När vi pratar om hållbart förhållningssätt är det inte bara miljön vi menar. Hållbarhet handlar om en helhet, att lära barnen se hur allt hänger samman. Allt från hur vi är mot varandra, till hur vi tar hand om våra saker och vår natur. Men också att ta hand om oss själva och ta ansvar för vår hälsa genom näringsrik mat och rörelse, säger Elise Sillevis Smitt.

Ledarskap som gynnar hållbar utveckling

En annan viktig del i Ifous program är att titta på hur man utvecklar rektorer och chefer på övergripande ledningsnivå i ett hållbart ledarskap.

- Vi ser redan nu, ett drygt halvår in i programmet, att vår organisation blir mer medveten och får fler idéer kring hur vi kan jobba med hållbar utveckling på ett såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt plan, säger Jeanette Karlsson.

Du kanske också är intresserad av: