Hela Pysslingen skapar läslust

Förmågan att uttrycka sig, samt förstå vad andra inte bara säger utan också menar, är helt central för att vara en del av vårt samhälle. Barn som går i förskolan ska få dessa förmågor med sig in i skolan. Därför satsar Pysslingen Förskolor mycket på barns språkutveckling.
pedagog och barn läser tillsammans

Pysslingen Förskolors årliga temadag ”Hela Pysslingen skapar läslust” är en viktig del av denna satsning. Det är en dag som uppmärksammar ett av de allra viktigaste områdena inom förskolans uppdrag - att stimulera barnens språkutveckling i svenska.  

- Det är fantastiskt att se det engagemang som finns och de olika initiativ som tas på våra förskolor runtom i landet, säger Veronica Rörsgård, chef för Pysslingen Förskolor.

Språkutveckling i förskolan är ett ämne som engagerar hela vägen upp på regeringsnivå, inte minst eftersom språket är så viktigt för en lyckad integration i det svenska samhället. För några år sedan överlämnades en utredning på temat till utbildningsminister Anna Ekström. Hon sa då så här till Sveriges Television:

– Det är tidigt i livet som den grundläggande språkutvecklingen sker, det börjar redan i förskolan, men vi vet också att tillgången till svenska språket och förskolan är ojämlikt fördelat. Om dina föräldrar är födda i Sverige är det mer sannolikt att du går i förskolan. 

Temadag med språkutvecklande arbete i fokus

Ett utvecklat språk är grunden för att kunna vara en del av det demokratiska samhället, men också för förmågan att lära sig andra ämnen och ta till sig kunskap generellt. Veronica Rörsgård menar att språket också är ett viktigt verktyg för att motarbeta utanförskap.  

-Det är därför som vi inom Pysslingen Förskolor lägger så stor kraft på arbetet med språkutveckling i vår dagliga verksamhet. Att vi har valt att ha en årligen återkommande temadag gör att vi skapar stolthet i det arbete som görs kontinuerligt, men också att vi skapar en gemenskap mellan våra drygt hundra förskolor, säger hon.

-Det blir ett sätt att tillsammans uppmärksamma vårt arbete och dela med oss till varandra och till vårdnadshavare kring hur vi jobbar med språkutveckling. 

Alla barns rätt till god språklig grund 

Att språket har stor betydelse för barns utveckling är inget nytt, men i förskolans läroplan förtydligas det hur viktigt uppdraget med språkutveckling är. 

-Både färska utredningar och förskolans läroplan lyfter vikten av att alla barn har rätt att få en god språklig grund, vilket ställer stora krav på att förskolans pedagoger blir än mer medvetna om hur man arbetar med språkutveckling i förskolan. 

I en rapport som nyligen publicerades av forskningsinstitutet Ifous sammanställs den forskning som finns på området. Man har även kunnat identifiera kunskapsluckor som behöver fyllas igen. 

-För oss inom Pysslingen kommer det här resultatet bland annat att ligga till grund för den språkstrategi som vi nu utvecklar för att skapa ett vägledande material för förskolornas arbete med språkutveckling. Även om vi aktivt jobbar med frågan behöver vi bli ännu bättre på att skapa så lika förutsättningar som möjligt för alla barn oavsett var i Sverige man bor, avslutar Veronica Rörsgård. 

Relaterade länkar