Pysslingen utvecklar gemensam språkstrategi 

Bättre självförtroende, ökad trygghet, inkludering och flerspråkighet - fyra viktiga mål som ett rikt språk kan ge. En gemensam språkstrategi för alla förskolor inom Pysslingen ska stärka arbetet med att ge barnen rätt förutsättningar att skapa just ett rikt språk.
två barn står och tittar på kort med figurer som visar känslor

-För att lyckas måste vi ha en gemensam bild av vad språkutveckling faktiskt är, säger Sara Lindberg, kvalitetschef inom Pysslingen Förskolor.

-Vi slår ofta ihop språk och kommunikation som ett begrepp. Men den ena delen är själva språket medan den andra är att kommunicera och för att kunna kommunicera behöver man ha ett uppbyggt språk, säger Sara Lindberg.

Trots att språkutveckling är en stor del av allt vardagligt arbete i förskolans verksamhet kämpar många förskolor med att hitta arbetssätt som gynnar alla barns språkutveckling.

För att fördjupa kunskaperna inom området har nio skolhuvudmän gått samman och låtit forskningsinstitutet Ifous ta fram en kunskapsöversikt för att ge konkret information om kunskapsläget. Med denna kunskapsöversikt i ryggen utvecklar nu Pysslingen Förskolor en gemensam språkstrategi som ett nästa steg. 

Individperspektiv viktig del i strategin 

-Vi vill ge barnen så många språkkomponenter som möjligt så att de kan utvecklas till “språkande individer”. Det handlar till exempel om tal, skrift, symboler, ljud och tecken. Att se språket och dess komponenter som byggstenar för att forma kommunikation, säger Sara Lindberg.  

Att utveckla barnens ordförråd är en central del av språkutvecklingen. Ju fler ord man har, desto bättre kommer ett barn att klara kommunikationen i livet. Och ju tidigare ett barn börjar med att addera ord till sitt ordförråd, desto bättre. Detta kunde vi också läsa om i artikeln “Låt barnen bada i ord”, 17/2 2022 . 

Det finns många metoder, modeller och verktyg att använda sig av för att utveckla barnens ordförråd och arbeta språkstärkande. 

-Det vi kan se är att man ibland glömmer att en modell eller ett verktyg i sig inte kommer att stärka utvecklingen av språket i den omfattning vi vill, utan det ställer krav på att pedagogen använder modellen på ett medvetet sätt och har individperspektivet i fokus, säger Sara Lindberg. 

-En gemensam språkstrategi gör att vi kan hålla rätt kurs och sätta in rätt åtgärder för att nå dit vi vill. Alla barn är olika och vi måste utgå ifrån barnets intresse, se och höra varje enskilt barn, för att lyckas stärka deras språk. 

Stärka utvecklingen av hela arbetslaget 

En ytterligare insikt in i arbetet med att utforma Pysslingen Förskolors språkstrategi handlar om förskolans olika yrkeskategorier där man ser vikten av att stärka utvecklingen av och lyfta hela arbetslaget. Här finns mycket spännande att jobba vidare med, inte minst inom området flerspråkighet som nästa artikel i den här artikelserien handlar om. 

Läs också dessa artiklar