Expertsamtal om språkutveckling: Förskolan lägger grunden

Språkets betydelse för barns identitet, självkänsla och utvecklig diskuteras allt oftare. Men hur kan förskolan arbeta rent praktiskt med språkutveckling? Vi lät en kvalitetschef, en förskollärare och en språkforskare diskutera frågan.

Språket är biljetten in till gemenskapen och en förutsättning för att kunna delta i vårt samhälle. Därför är det självklart för Pysslingen Förskolor att satsa på språkutveckling.

-Förskolan är en given plats för detta men vi behöver bli medvetna om hur det arbetet ska ske och vilka metoder som är framgångsrika, konstaterar Pysslingen Förskolors kvalitetschef Sara Lindberg.

-Stärker det vi gör verkligen barnens språkutveckling?

Språket är viktigast

För att komma närmare ett svar diskuterades frågan tillsammans med Penny Rosengren, förskollärare på Backen i Hammarbyhöjden och Polly Björk Willén, språkforskare vid Linköpings Universitet, nyligen.

-Språket är det allra viktigaste när det gäller förskolans praktik. Den tiden är viktigast för barns tillägnande av språk, underströk Polly Björk Willén.

Förskolan lägger en bra grund för lärande och förmåga till socialisering. Den har också allra störst effekt för barn med svag socioekonomisk bakgrund. Här har de möjlighet att utveckla både språk och sociala färdigheter på ett annat sätt än hemma.

- Vi vet att förskolan har stora möjligheter att överbrygga sociala skillnader, säger Polly Björk Willén och håller med om att god språkutveckling är ett bra verktyg för att motverka utanförskap.

Krävs kunskap och metoder

Det här ställer krav på pedagoger och förskolledning. Det krävs uppdaterad kunskap och bra metoder för att kunna arbeta rent praktiskt. På Penny Rosengrens förskola jobbar de mycket med att väcka lusten till språket. Rim och ramsor, långa sångtexter och retoriklekar, där barnen lär sig lyssna på varandra.

-Vi jobbar i små grupper, vilket ger bättre förutsättningar för arbetet, förklarar hon.

Vid gemensamma reflektioner varje vecka lär sig barnen också vikten av att kunna uttrycka sig.

-De för fram sina synpunkter, och märker att de kan påverka genom att uttrycka sig. Det blir ju ofta som de vill, och det är inte alltid de vuxna som bestämmer, säger Penny Rosengren.

Kunskapsöversikt i höst

Mer svar och kunskap behövs dock. Därför ska Polly Björk Willén sammanställa en kunskapsöversikt i ämnet som ett underlag och redskap för pedagoger och förskolledning.

-Samspelet och interaktionen mellan barn och personal är det mest grundläggande, säger hon.

- Man måste vara medveten om vad man håller på med. Det krävs välutbildad personal och ett förhållningssätt när det gäller barns tillit och möjlighet att uttrycka sig.

I höst kommer kunskapsöversikten, något som Sara Lindberg ser fram emot.

-Den är efterlängtad och jag hoppas att det ger oss det redskap vi behöver för att hitta rätt metoder och innehåll i undervisningen för att stärka det svenska språket för alla barn.